• << Terug

  Schouten moet met grutto aan de slag

  Door Ruud van Cuijk, 2020-12-02 12:16:54
  Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer steunt het Aanvalsplan Grutto, dat de achteruitgang van deze vogel in Nederland moet stoppen. De Kamer eist dat de minister nog dit jaar laat weten hoe ze dat plan gaat uitvoeren.

  Onderdelen van het plan zijn het fors verhogen van het waterpeil in ‘kans gebieden’ die worden aangewezen als leefgebied voor de grutto, en een extensivering van de melkveehouderij in en om die gebieden. „De gemiddelde vee dichtheid in de kans gebieden zal omlaag moeten van gemiddeld 2,5 volwassen runderen per hectare naar één.“ De inkomensderving die boeren in deze gebieden daardoor lijden, zou gecompenseerd moeten worden met een hoger melkgeld, CO2-beprijzing en lagere waterschapslasten. De opstellers van het rapport schatten dat betrokken melkveehouders op deze manier 20.000 tot 25.000 euro extra inkomen kunnen ontvangen.

  Het initiatief voor het plan kwam van natuurorganisaties, maar heeft zijn uiteindelijke vorm gekregen met inbreng van verschillende andere partijen, waaronder LTO en BoerenNatuur.

  Een meerderheid van de Tweede Kamer stelt dat Nederland een grote verantwoordelijkheid heeft voor het voortbestaan van de grutto, en dat het Aanvalsplan niet enkel gunstig is voor de grutto, maar ook voor andere weidevogels. Daarom steunt ze het plan, en wil voor januari van de regering weten hoe die gaat zorgen dat het plan gerealiseerd kan worden.