• << Terug

  Maatregelenpakket voor de stikstofproblematiek

  Door Ruud van Cuijk, 2019-12-14 13:07:21, gewijzigd door Ruud van Cuijk op 2019-12-14 13:57:58
  Middels een brief informeert minister Schouten, samen met ministers Van Nieuwenhuizen en Van Veldhoven, de Tweede Kamer over het maatregelenpakket voor de stikstofproblematiek in de woningbouw- en infrastructuursector en voor de PFAS-problematiek. Lees verder onze visie op deze brief in vette letters weergegeven.

  Inzet: Beperking snelheid op snelwegen en voerspoor vee.

  Sprake van: het mogelijk maken van een drempelwaarde voor alle sectoren. Na de voorlichting van de Raad van State vindt zo spoedig mogelijk besluitvorming over de drempelwaarde plaats.

  Besparing aan stikstof komt voor 30% ten goede aan de natuur en voor 70% ter realisatie projecten (o.a. 75.000 woningen).

  Noodwetgeving: Wordt ingezet voor veiligheid (vaar)wegen. Ter compensatie wordt  250 miljoen ingezet voor natuurherstel en –verbetering. (Naar Raad van State voor advies).

  Als dit goedgekeurd wordt door de Raad van State dan is de stikstof crisis af te kopen door natuurherstel en –verbetering. Ons voorstel zou zijn om onze uitgewerkte toepassing van kruidenrijk grasland met spoed door te voeren. Een en ander te versterken met maatregelen die vallen onder het ANLb. (STIKA, waterschapsranden etc.).

  Andere samenstelling veevoer

  Sturen op eiwit middels doelvoorschriften.

  Doelvoorschriften is een positieve ontwikkelingen, omdat de boer dan zelf kan bepalen hoe dit te bereiken. Een en ander lijkt ons wel een contradictie met de maatregel, dat 65% van het voer binnen 20 km van de boerderij geteeld moet worden. Ruwvoer (gras) bevat meer eiwit als krachtvoer en draagt dus zorg voor een hogere uitstoot. Door de inzet van kruidenrijk grasland, met minimaal 20 indicatorsoorten, zou de productie van methaan met 20% afnemen. Compensatie van de minderopbrengst dient gerealiseerd te worden door gronden in te zetten van o.a. provincie, waterschap, gemeente en diverse t.b.o.’s. Het aantal ha dat een boer op zijn eigen perceel inzet dient door net zoveel  gronden van de hiervoor genoemde organisaties te worden gecompenseerd. Kruidenrijk grasland zien wij als natuur.

  Mag niet leiden tot negatieve effecten op de gezondheid en het welzijn van het dier of andere emissies. Ook mogen er geen negatieve effecten optreden voor de volksgezondheid.

  Kruidenrijk grasland draagt zorg voor 20% minder uitstoot methaan en gaat pensverzuring tegen bij de koe. Door als additief extra mineralen (buiten die al met kruidenrijk grasland meekomen) aan het voer toe te voegen zorgt de hieruit verkregen mest (ruige stalmest) ervoor, dat na uitrijden (niet injecteren) over land dit beschikbaar komt voor de plant en dus ook voor ons als consument. Voor onze gezondheid hebben we een 40-tal mineralen nodig en kunstmest (NPK) levert er maar drie!. Kruidenrijk grasland moet dan wel minimaal  20 indicatorsoorten bevatten.

  De kosten van een voermaatregel etc. Het kabinet neemt maatregelen waarvoor het voor boeren aantrekkelijk is hiermee aan de slag te gaan.

  Perspectief natuur

  Door het kabinet wordt gekeken of kleine Natura-2000 gebieden (door omvang en ligging structureel zwak) of de beschermde status kan worden aangepast. Ook worden de aanwijzingsbesluiten van Natura-2000 gebieden kritisch bekeken. Daarnaast wordt ingezet op het samenvoegen of herindelen van natuurgebieden.

  Dit lijkt (zeer) negatief voor de natuur en dat is waar de petitie van Groen Links op gebaseerd is. De vraag is of dit ook zo is. Stel dat je een aantal gebiedjes op gaat geven en vol inzet op de grotere gebieden. Onze verwachting is dat in de kleinere gebieden er weinig gaat veranderen, immers er zullen geen uitbreidings vergunningen verleend worden aan boeren die tegen deze gebieden aanliggen en als er al vergunningen verstrekt worden, dan zullen er maatregelen genomen moeten worden om de stikstofdepositie niet te vergroten. Je krijgt dus minimaal een stand still. Door vol in te zetten op de grotere Natura-2000 gebieden worden daar maatregelen genomen die positief uitwerken op de natuur. Hierbij gaan we uit van kruidenrijk grasland, kruidenrijke- en bloemrijke randen, stripteelt en –weiden etc.  Als deze maatregelen genomen worden en zoals in de vorige alinea aangegeven wordt, aantrekkelijk gemaakt wordt door het kabinet, dan is het o.a. aan ons om te laten zien dat dit werkt. (We hebben dit jaar een drietal proefveldjes ingezaaid). Als de positieve invloed zoals geschetst door kruidenrijk grasland werkt en ook de overige maatregelen een positief effect hebben op natuurlijke plaagdierbestrijding, een verbeterde bestuiving  en minder afspoeling van mest en gewasbeschermingsmiddelen (run off), dan is het de vraag hoe de boeren hierop gaan reageren. Vanuit de regering zullen in eerste instantie deze maatregelen ingezet worden in de nabijheid van de Natura-2000 gebieden. Blijken deze maatregelen goed te werken (positief inkomen) dan heeft dit zeker effect op de overige boeren en zou een en ander wel eens versneld doorgevoerd kunnen worden en zal de weidevogel in staat gesteld worden om zijn jongen weer groot te brengen.

  Perspectief landbouw

  We blijven de landbouwers die de keuze maken voor kringlooplandbouw daarbij steunen (met aangepaste regelgeving en stimuleringsmaatregelen.

  Momenteel is het wettelijk niet toegestaan om in het najaar/winter ruige stalmest op zand uit te rijden (dus bij ons in de Kempen). Indien dit wel toegestaan wordt dan kan het bodemleven, zij het beperkt, aan de gang om in het voorjaar er voor zorg te dragen, dat er voldoende insecten aanwezig zijn. Dit is noodzakelijk voor onze weidevogel jongen die hiervan afhankelijk zijn. Ook wordt in deze alinea ingegaan op emissiearme technieken. Het is volgens ons op een vrij makkelijke (en dus goedkope – het kabinet spreekt over een financiële ondersteuning) wijze te realiseren, dat in melkveestallen de dunne en dikke fractie gescheiden wordt. De dikke fractie kan dan als ruige stalmest/compost/bokashi  ook in het najaar uitgereden worden en de dunne fractie kan dan ingezet worden als ‘kunstmest’. Dit moet dan middels spatplaatjes uitgereden mogen worden, zodat injecteren tot het verleden behoort (een van de oorzaken, dat de weidevogelstand achteruit is gehold). Het uitrijden van compost en bokashi moet dan geen invloed hebben op de mestboekhouding, omdat anders de boer hier niet aan gaat deelnemen. Ook in deze alinea is sprake van doelwetgeving, wat wij als positief ervaren.

  kamerbrief+Stikstof+13+november (4).pdf